Zamek KAMIENIEC - ruiny

Gotycka budowla została wzniesiona na skale, na wysokości 452 m n.p.m. Jej nieregularna forma była wynikiem ukształtowania terenu, na którym została zbudowana. Za czasów Kazimierza Wielkiego był to typowy graniczny zamek obronny. Obecnie ta część, z której pozostał ostrołukowy portal i wschodnia ściana z wnęką, nosi nazwę „wysoki” („wyższy”) lub „odrzykoński”. Jego zadaniem była obrona traktu handlowego z Polski na Węgry przez Przełęcz Dukielską. Zamek niższy („korczyński”) to efekt rozbudowy w kierunku wschodnim z 1448 roku. W tym samym czasie kończono budowę prostokątnej baszty i fosy okalającej całe zamczysko. Pomieszczenia w wieży przeznaczono na zbrojownię i więzienie. Powstały dziedziniec nazywany przedzamczem korczyńskim oddzielony był od zamku wysokiego murem granicznym (w związku z podziałem majątku). Wspólną dla obu części była kaplica i studnia. Rozbudowa zamku wzbogaciła go o zabudowania w stylu renesansowym. Obecnie lepiej zachowana jest część wschodnia i tam znajduje się wejście na teren dawnego zamczyska. Widoczne są pozostałości budynków mieszkalnych i kaplicy. W tej części zabytku mieści się małe muzeum urządzone przez pasjonata zamku i kolekcjonera Andrzeja Kołdera. Wśród eksponatów są militaria z dawnego arsenału zamkowego i pamiątki po kolejnych właścicielach, a także XIV-wieczny herb z drzwi zamkowych.

KAMIENIEC  castle - ruins

The Gothic building was erected on a rock, at an altitude of 452 m above sea level. Its irregular form was the result of the terrain on which it was built. At the time of Casimir the Great, it was a typical border fortified castle. At present, the part from which the ogival portal and the eastern wall with the recess remained are called "high" ("higher") or "odrzykoński". His task was to defend the trade route from Poland to Hungary through the Dukiel Pass. The lower castle ("Korczyński") is the effect of the eastward expansion from 1448. At the same time, the construction of a rectangular tower and moat surrounding the entire castle was completed. The rooms in the tower were designated as an armory and a prison. The resulting courtyard called the Korczyński outer bailey was separated from the high castle by a border wall (in connection with the division of property). The chapel and the well were common to both parts. The expansion of the castle enriched it with buildings in the Renaissance style. Currently, the eastern part is better preserved and there is an entrance to the former castle. Remains of residential buildings and the chapel are visible. This part of the monument houses a small museum decorated by the castle enthusiast and collector Andrzej Kołder. The exhibits include military items from the former castle arsenal and souvenirs from subsequent owners, as well as a 14th-century coat of arms with castle doors.

Hit counter: 24454
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand