PRZĄDKI - rezerwat PRZYRODY

Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto. Najwyżej położony punkt tego rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. Prządki mają status rezerwatu od 1957 roku i są jedynym rezerwatem skalnym w południowo-wschodniej Polsce. W 2009 rezerwat Prządki został nazwany na cześć prof. Henryka Świdzińskiego – geologa, specjalisty geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autora dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym. Przez teren rezerwatu nie przebiegają na razie żadne szlaki dla ruchu pieszego, tak więc przebywanie w granicach rezerwatu jest naruszeniem przepisów, które zabraniają poruszania się poza wyznaczonymi szlakami. W sąsiedztwie północnej granicy rezerwatu biegnie czarny szlak wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie. W pobliżu rezerwatu znajdują się ruiny XV-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu.
PRZĄDKI - nature RESERVE

The nature reserve includes a group of rock outliers, up to 20 m high, built of coarse-grained heavy sandstone, which under the influence of erosion took on original shapes. Individual rocks have their own names, among others: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej . The name of the reserve comes from the legend saying that the rocks are girls turned into stone, punished for spinning linen on a holiday. The highest point of this reserve is located at an altitude of 520 m a.s.l. Piętki has been a reserve since 1957 and is the only rock reserve in south-eastern Poland. In 2009, the Prządki reserve was named after prof. Henryk Świdziński - a geologist, specialist in the regional geology of the Carpathians and geology of oil and natural gas deposits, author of two papers on Prządki in the interwar period. For the time being, there are no pedestrian routes through the reserve, so staying within the reserve is a violation of regulations that prohibit movement outside designated routes. In the vicinity of the northern border of the reserve runs a black trail marked out by the Polish Tourist and Sightseeing Society in Krosno. Near the reserve there are ruins of the 15th-century castle Kamieniec in Odrzykon.


Hit counter: 23100
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage