GŁOWIENKA - wieś k/Krosna

Graniczy od północy z Krosnem, od zachodu ze Szczepańcową, od południa z Wrocanką i od wschodu z Miejscem Piastowym. Wieś powstała prawdopodobnie równolegle z Krosnem. U zarania swego istnienia była własnością królewską, stanowiącą wyposażenie wójtostwa miasta Krosna. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1445 roku. Odnotowana wtedy nazwa brzmiała Glovnynka, a w 1462 roku Głowninka. Wieś królewska Głowienko położona na przełomie XVI i XVII wieku w ziemi sanockiej województwa ruskiego[6], w drugiej połowie XVII wieku należała do tenuty Besko starostwa sanockiego[7]. W 1721 roku opisano poszukiwanie, a nawet metody wydobycia i przetworzenia oleju skalnego w takich miejscowościach jak Głowienka, Iwonicz, Turaszówka, Bóbrka. W czasie Konfederacji Barskiej, po bitwie w Rogach, przechodziły przez Głowienkę oddziały w kierunku Suchodołu i Krosna. 14 września 1900 – Cesarz Austrii – Franciszek Józef, oglądał z bunkra w Głowience Wielkie Manewry Wojskowe.

GŁOWIENKA - village near Krosno

It borders on the north with Krosno, on the west with Szczepańcza, on the south with Wrocanka and on the east with Miejsce Piastowe. The village was probably founded in parallel with Krosno. At the beginning of its existence, it was a royal property, constituting the equipment of the head of the town of Krosno. The oldest mention of the village comes from 1445. The name mentioned at that time was Glovnynka, and in 1462 it was Głowninka. The royal village of Głowienko, situated at the turn of the 16th and 17th centuries in the Sanok land of the Ruthenian province [6], in the second half of the 17th century belonged to the Besko tenement of the Sanok Starostwo [7]. In 1721, the exploration and even methods of extracting and processing rock oil were described in such towns as Głowienka, Iwonicz, Turaszówka, and Bóbrka. During the Bar Confederation, after the battle in Rogi, troops passed through Głowienka towards Suchodół and Krosno. September 14, 1900 - Emperor of Austria - Franz Josef, watched the Great Military Maneuvers from the bunker in Głowienka.
Hit counter: 24461
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand