PRZYMIARKI - wzgórze

Przymiarki – grzbiet górski w Beskidzie Niskim, w paśmie Wzgórz Rymanowskich. Grzbiet położony jest na wschód od górnej części Lubatowej i na zachód od Rymanowa-Zdroju. Południowe stoki schodzą do Bałucianki, północne do pól nieistniejącej wsi Wólka. Grzbiet ma trzy kulminacje. Zachodnia, niższa to Uhliska zwana też Wólecką Górą – 611 m n.p.m., wschodnia, wyższa Kopa – 640 m n.p.m. Sam wierzchołek Kopy zwany jest Patryją od istniejącej tam kiedyś wieży triangulacyjnej. Nazwa Przymiarki odnosi się właściwie do środkowej części grzbietu o wysokości 626 m n.p.m. Kopa i Uhliska są częściowo zalesione, natomiast ze środkowej części rozpościera się panorama na Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Doły Jasielsko-Sanockie, Bieszczady, pasma Beskidu Niskiego - Pasmo graniczne, Gniazdo Jawornika, Wzgórza Rymanowskie, Beskid Dukielski. Przy bardzo dobrej widoczności, nieco na lewo od Cergowej, dostrzec można Tatry. Ze względu na położenie grzbiet stanowi cel częstych wycieczek z uzdrowisk Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. Ze stoków Przymiarek wypływa Iwonicki Potok.

Ścieżki spacerowe: Ścieżka krajoznawcza - zielona.svg Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój (przez Przymiarki). Czas przejścia 2,5 godziny. Szlaki rowerowe: szlak rowerowy czerwony Szlak między Zdrojami – 24 km. Pętla: Iwonicz-Zdrój, Klimkówka, Rymanów, Rymanów-Zdrój, Bałucianka i powrót do Iwonicza-Zdroju.
PRZYMIARKI - a mountain ridge

Przymiarki - a mountain ridge in the Low Beskids, in the Rymanów Hills range. The ridge is located east of the upper part of Lubatowa and west of Rymanów-Zdrój. The southern slopes descend to Bałucianka, the northern slopes to the fields of the non-existent village of Wólka. The ridge has three climaxes. West, lower is Uhliska also called Wólecka Góra - 611 m a.s.l., eastern, higher Kopa - 640 m a.s.l. The very top of Kopa is called Patryja from the triangulation tower that once existed there. The name Przymiaczy actually refers to the central part of the ridge, 626 m above sea level. Kopa and Uhliska are partly forested, while the central part stretches a panorama of the Strzyżowskie Foothills, Dynowskie Foothills, the Jasielsko-Sanockie Doły, Bieszczady, the Low Beskids - Border Range, Jawornik's Nest, Rymanowskie Hills, Dukielski Beskid. With very good visibility, slightly to the left of Cergowa, you can see the Tatra Mountains. Due to its location, the ridge is the destination of frequent trips from the health resorts of Iwonicz-Zdrój and Rymanów-Zdrój. Iwonicki Potok flows out of the slopes of Przymiarek. 

 Walking paths: Sightseeing trail - Zielona.svg Iwonicz-Zdrój - Rymanów-Zdrój (via Przymiarki). Walking time 2.5 hours. Bike trails: red bicycle trail The trail between Zdroje - 24 km. Loop: Iwonicz-Zdrój, Klimkówka, Rymanów, Rymanów-Zdrój, Bałówcianka and return to Iwonicz-Zdrój.


Hit counter: 24450
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand